Integritetspolicy

1. PERSONUPPGIFTER:
1.1. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos den fysiska personen;

2. GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:
2.1. Ditt samtycke till behandling av personuppgifter som ges under besöket och vistelsen på webbplatsen.

2.2. Behandling av personuppgifter är nödvändig för korrekt bedömning av personens tillgång till anställning. Behandling av personuppgifter som anges i ansökningarna och kompletterande handlingar (curriculum vitae, motivationsbrev etc.) som föreskrivs av den som söker anställning ska anses ingå i begäran om behandling av personuppgifter innan avtalet undertecknas med Företag.

3. INSAMLADE OCH BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER FÖR WEBBPLATSENS BESÖKARE OCH INDIVIDUER SOM SÖKER ATT ANVÄNDA FÖRETAGET SOM GÄLLER ARBETSTJÄNSTER:
3.1. Namn efternamn.

3.2. Telefonnummer och e-postadress.

3.3. Personuppgifter som den sökande tillhandahåller för anställningsändamål genom att lämna in sin curriculum vitae och / eller information som anges i motivationsbrevet (namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, fotografier, rekommendationer och andra personuppgifter som anges på dina vägnar som kan användas för att identifiera din identitet) via e-post eller genom att fylla i det angivna företagets curriculum vitae-formulär som anges på webbplatsen.

3.4. Personuppgifter som tillhandahålls av den möjliga användaren av tillfälliga anställningstjänster (namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter som anges för dina räkning som kan användas för att identifiera din identitet).

3.5. Uppgifter om din vistelse och användning av webbplatsen. Vi använder cookies för att samla in nämnda data. Cookies är nödvändiga för att ge dig de tjänster som bäst passar dina behov; dvs. statistisk information. Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies tillåter inte identifiering av specifika personers identitet.

3.6. Annan information som kan tillhandahållas för dina räkning, t.ex. genom att delta i undersökningar eller fylla i ansökningsformulär på vår webbplats.

3.7. Vi ska avstå från att samla in eller behandla personuppgifter som tillhandahålls av personer under 16 år. Personer under 16 år som söker använda de tjänster som företaget tillhandahåller måste få ett skriftligt medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare och närvarande innan de lämnar in sina personuppgifter.

4. MEDEL FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER:
4.1. Genom att fylla i formulär som tillhandahålls på webbplatsen;

4.2. Genom att skicka in din CV och / eller motivationsbrev till oss via e-post;

4.3. Genom att kontakta oss direkt med det angivna kontaktnumret och / eller e-postadressen på företagets webbplats;

4.4. Genom att kontakta dig via angivet telefonnummer och / eller e-postadress till oss;

4.5. Genom att använda cookies.

5. SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:
5.1. För att förse dig med tjänster som är skräddarsydda efter dina önskemål och erbjuda anställningar som passar bäst för dina behov och kompetenser;

5.2. För att kontakta dig;

5.3. För att bedöma din kompetens och lämplighet för specifika anställningar;

5.4. För att tillhandahålla lämpliga tjänster till användare av tillfälliga anställningsföretag och för att välja lämpliga sökande för att fullgöra de uppgifter som krävs;

5.5 För att skapa en sökandedatabas. Efter att dina uppgifter har lämnats för anställningsändamål och efter att rekryteringsperioden för en specifik anställning som du inte accepterats för har upphört ska dina personuppgifter behandlas för att ge dig andra anställningsmöjligheter som är bäst lämpade för din och vår kundbehov i framtiden;

5.6. För att bedöma närvaro / statistiska uppgifter på vår webbplats. Ovan nämnda resultat ska inte betraktas som personuppgifter. Nämnda data ska betraktas som aggregerade uppgifter och ska inte behandlas i syfte att vidta åtgärder eller fatta beslut angående en viss person.

6. RÄTTIGHETERNA FÖR UPPGIFTERNA:
6.1. Den registeransvarige är skyldig att tillhandahålla information till den registrerade om de behandlade personuppgifterna och sätten att behandla dessa uppgifter.

6.2. Den registrerade ska ges rätt att granska de insamlade personuppgifterna och sätten att behandla dessa uppgifter.

6.3. Den registrerade ska ges rätten att begära att den registeransvarige rättar till felaktiga personuppgifter eller upphör med behandlingen, med undantag för lagring, av personuppgifter i fall där sådan behandling av nämnda uppgifter strider mot bestämmelserna i denna sekretesspolicy eller andra lagar.

6.4. Den registrerade ska ges rätt att avstå från att tillåta

g behandling av deras personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

6.5. Den registrerade ska ges rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

6.6. Den registrerade ska ges rätten att begära att den registeransvarige raderar de insamlade och bearbetade personuppgifterna av företaget.

6.7. Den registrerade ska ges rätt att göra anspråk på olaglig behandling av personuppgifter.

6.8. Den registrerade ska ges rätt att få en kopia av de personuppgifter som samlats in efter mottagandet av deras samtycke eller annan grund.

6.9. Den registrerade ska ges rätt att begära att den registeransvarige avbryter behandlingen av personuppgifter (utom för lagring).

6.10. Den registrerade ska ges rätt att avstå från att tillåta behandling av sina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål, inklusive profilering.

7. ÖVERFÖRING OCH KONFIDENTIALITET AV PERSONUPPGIFTER:
7.1 Företaget är skyldigt att överföra personuppgifter till andra personer endast i den utsträckning som krävs för tillhandahållande av tjänster och att inte använda eller behandla personuppgifter för andra ändamål än de de tillhandahölls och samlades in för.

7.2 Företaget har rätt att överföra personuppgifter till andra företag som är verksamma inom företagskoncernen och andra företag som underlättar företagets verksamhet (partners och kunder som vill rekrytera anställda). Personer, till vilka personuppgifterna ska överföras, ska av företaget vara skyldiga att behandla nämnda uppgifter i enlighet med tillämpliga regler, företagsinstruktioner och giltiga avtal.

7.3 Förutsatt att det finns en rättslig grund för sådant, ska företaget ha rätt att tillhandahålla personuppgifterna för den registrerade till juridiska myndigheter och tjänstemän på deras begäran.

7.4 Företaget har rätt att överföra personuppgifter till advokater vars tjänster har anskaffats för att lösa en tvist som uppkommit mellan parterna.

7.5 Företaget har rätt att överföra personuppgifter till databehandlare vars tjänster har upphandlats av företaget för ett sådant ändamål.

8. FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER:
8.1. Personuppgifter ska lagras under den tidsperiod som är nödvändig för behandling av sådana uppgifter och, i de fall en längre tidsperiod har fastställts, under den tidsperiod som anges i tillämpliga regler.

8.2. Personuppgifter om de sökande som samlats in för att skapa och underhålla en databas med sökande ska lagras i två år efter ansökningsdagen.

9. EXTERNA HEMSIDOR:
9.1. Företagets webbplats kan tillhandahålla annonser från tredje part och länkar till deras webbplatser eller tillhandahållna tjänster som inte kontrolleras av den registeransvarige. Vi vill informera våra webbplatsanvändare om att företaget inte är ansvarigt eller ansvarigt för de personuppgifter som samlas in av tredje part, liksom för skydd eller integritet. Vi vill rekommendera våra webbplatsanvändare att läsa igenom och bekanta sig med webbplatsens sekretesspolicyer som föreskrivs på de besökta tredjepartswebbplatserna.

10. COOKIES:
10.1 Cookies är datafiler för lagring av information på din hårddisk eller sökmotor. Cookies tillåter webbplatsen att tillfälligt lagra dina åtgärder och val (t.ex. ditt angivna namn) som du inte behöver ange eller upprepa under dina framtida besök och stanna kvar på webbplatsen.

10.2 Företaget använder cookies för att effektivisera driften av webbplatsen och för att samla in statistiska uppgifter om närvaron på webbplatsen (se punkt 5.6 i denna sekretesspolicy).

11. ÄNDRINGAR OCH REVIDERING AV DEN PERSONLIGA POLITIKEN:
11.1. Företaget är skyldigt att regelbundet se över webbplatsens integritetspolicy för att upprätthålla överensstämmelse med tillämpliga regler som reglerar skyddet av personuppgifter och att erbjuda maximalt skydd av dina personuppgifter utan att kränka dina rättigheter.

11.2. Företaget är skyldigt att informera sina webbplatsbesökare om eventuella ändringar eller revisioner genom att tillhandahålla en reviderad sekretesspolicy på företagets webbplats.

11.3. I fall där någon av bestämmelserna i denna integritetspolicy ska anses eller bli helt eller delvis ogiltig, ska det inte påverka giltigheten och lagligheten av de återstående bestämmelserna som föreskrivs i denna sekretesspolicy.

11.4. Sekretesspolicy förslagsdatum: 13 augusti 2019

12. FRÅGOR SOM GÄLLER PERSONLIG POLITIK FÖR INTERNETWebbplatsen:
12.1. Vi värdesätter vårt samarbete; därför tror vi att det är möjligt att lösa eventuella problem i god tro. Kontakta oss omedelbart om du har några frågor.

12.2. Frågor och anteckningar angående webbplatsens integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan skickas via e-post till följande adress: juristdepartment@globusbemanning.com eller info@globusbemanning.com eller genom att besöka våra kontor på följande adress: Vytauto pr. 3-55, Kaunas, Litauen

12.3. Underlåtenhet att lösa har uppstått tvister i god tro, och enligt din åsikt, i de fall där företaget bryter mot dina rättigheter som registrerad, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dvs. statligt dataskydd inspektion.